Навігація
Права та обов’язки студентів

Права та обов’язки студентів
Витяг з Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-XII

 • Права студентів:

Студенти мають гарантоване державою право на:

  • навчання для здобуття певного освітнього-кваліфікаційного рівнів;
  • вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять.
  • додаткову відпустку за місцем робота, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
  • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із закладом освіти;
  • одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;
  • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
  • доступ до інформації в усіх галузях знань;
  • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
  • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного пронесу, науково-дослідної робота, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
  • участь в об’єднаннях громадян;
  • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
  • забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
  • перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних закладах освіти;
  • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
  • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відволікання студентів, за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 • Обов'язки студентів

Обов’язками студентів відповідно є:

  • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
  • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
  • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку коледжу.

Випускники, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Інші обов’язки осіб, що навчаються можуть встановлюватися законодавством, положеннями про коледж та їх статутами.

 • Додаткові види соціального і матеріального забезпечення студентів:
  • Студентам може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок місцевих бюджетів, міністерств і відомств, підприємств, установ, організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за межами України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.
  • При загальноосвітніх закладах утворюються фонди загального обов’язкового навчання для надання матеріальної допомоги учням, їх оздоровлення, проведення культурних заходів, інших передбачених законодавством витрат. Фонди загального обов’язкового навчання утворюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі не меншому трьох відсотків витрат на утримання шкіл, а також за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел.
  • На час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Порядок оплати виконаної робота під час виробничого навчання і практики визначається Кабінетом Міністрів України.
П’ятдесят відсотків заробітку за виробниче навчання і практику учнів професійно-технічних училищ, які отримують стипендію і харчування за рахунок держави, може бути направлено на рахунок закладу освіти для зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної робота.

 

 

Київський авіаційний фаховий коледж © 2021
MegaDesign Studio © 2010